ປຕ. ສີ ຊົ່ງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ, ຊ່ວຍບໍລິຫານວຽກງານຕ່າງໆຂອງພາກວິຊາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ການຮັກສາເນື້ອໄມ້
  2. ວິສະວະກຳປ່າໄມ້
  3. ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ເບີໂທ: +85620 23842338, 030 462 3345

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sixiong28@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010

 

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

  1. ເຄີຍເຮັດວຽກໂຄງການເພີ່ມມູນຄ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ສວນປູກໃນ ສປປ ລາວຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານອົດສະຕາລີໃນ ປີ 2012-2016 ແລະ ກຳລັງດຳເນີນໂຄງການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳໄມ້ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານອົດສະຕາລີແຕ່ 2017-2021.

ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

  1. ໄດ້ຮັບບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທາດເຄມີ Boron ຕໍ່ກັບການກຳຈັດສິ່ງທີ່ຈະທຳລາຍເນື້ອໄມ້ໃນຄະນະວິທະຍາ ສາດປ່າໄມ້, ສະໜອງທືນໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
  2. ໄດ້ຮັບບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະເມີນການນໍາໃຊ້ໄມ້ຟືນຂອງປະຊາຊົນ 2 ຊົນເຜົ່າ (ມົ້ງ ແລະ ລາວລຸ່ມ) ຢູ່ບ້ານພັກຮີ້ງ ແລະ ບ້ານປຽງ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງໃນສົກປີ 2014-2015 ຈາກລັດຖະບານ.
  3. ໄດ້ຮັບບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີການແຜ່ໄມ້ປ່ອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ໄມ້ປ່ອງຈາກສວນປູກ ແລະ ທົດລອງຢູ່ບ້ານນາປໍ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ຫ້ອງທົດລອງ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໃນສົກປີ 2019-2020.