ປທ. ທະວີສັກ ຈິດຕະກຸນ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:  ຮອງພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄປມ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ວິຊາສອນ:

  1. ນິຕິກໍາປ່າໄມ້
  2. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
  3. ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວ

ເບີໂທ: +85620 22222700

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: t.chittakoun@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ:  ສປປ ລາວ.

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: