ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ຈຸດປະສົງ

  • ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິສະວະກຳປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້.
  • ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສົບການໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ດ້ານວິສະວະກຳປ່າໄມ້, ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້
  • ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານງານ ໃນການບໍລິການວິຊາການດ້ານວິສະວະກຳປ່າໄມ້, ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ປັດຊະຍາ

ພັດທະນາຊັບຍະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິໄສທັດກວ້າງໄກດ້ານວິສະວະກຳປ່າ ໄມ້, ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາດ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກລັດ.

ໜ່ວຍວິຊາວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາ ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້ປະກອບມີ:

1)​ ການຮັກສາເນື້ອໄມ້

2) ວິໄຈ ແລະ ພິສູດເນື້ອໄມ້

3) ຄຸນສົມບັດເນື້ອໄມ້

4) ເຄມີໄມ້

5) ກາວອຸດສາຫະກຳໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ປະກອບມີ:

1)​ ເຕັກໂນໂລຊີການອົບໄມ້ແປຮູບ

2) ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄມ້ປະກອບ

3) ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນໂຮງ ງານອຸດສາຫະກຳ

4) ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໄມ້

5)​ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດເຈ້ຍ

6) ການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດເຟີນີເຈີ

ໜ່ວຍວິຊາວິສະວະກຳປ່າໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາ ວິສະວະກຳປ່າໄມ້ປະກອບມີ:

1)​ ທົນທານວັດຖຸ

2)​ ແຕ້ມເຕັກນິກ

3) ການຂຸດຄົ້ນໄມ້

4) ກົນຈັກອຸດສາຫະກຳໄມ້

5) ການຈັກປ່າໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ປະກອບມີ:

1)​ ການບັນຊີ

2)​ ເສດຖຸະສາດພື້ນຖານ

3) ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

4) ເສດຖະກິດອຸດສາຫະ ກຳໄມ້

5) ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄມ້

6) ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດປ່າໄມ້

7)​ ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

8) ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້

ໜ່ວຍວິຊາ V. ໜ່ວຍວິຊາ ນິຕິກຳປ່າໄມ້

ໜ່ວຍວິຊາ ນິຕິກຳປ່າໄມ້ປະກອບມີ:

  1. ສັງຄົມວິທະຍາ
  2. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້
  3. ນິຕິກຳປ່າໄມ້
  4. ຕິດຕາມກວດກາຊັບຍາ ກອນປ່າໄມ້