ອຈ. ປອ. ສາຍຄຳ ບຸດທະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າ ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ຕຶກພາກວິຊາ

ເບີໂທ: +85620 23333293

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: boutthavong@nuol.edu.la


ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ

  • ສາຂາ: International Society and Culture [Forest Environmental Science]
  • ປະເທດ: ຢີ່ປຸ່ນ
  • ປີຈົບ: 2017

ປະລິນຍາໂທ 

  • ສາຂາ: Forest Environmental Science
  • ປະເທດ: ສ.ເກົາຫຼີ
  • ປີຈົບ: 2009

ປະລິນຍາຕີ 

  • ສາຂາ: Forestry
  • ປະເທດ: ສປປ. ລາວ
  • ປີຈົບ: 2004

ວິຊາສອນ:


ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ:

https://sites.google.com/a/nuol.edu.la/boutthavong/