ປທ. ແສງມະນີ ບຸດທະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ສະຖິຕິນັກສຶກສາ ແລະ ຄະແນນ(ຜູ້ຊ່ວຍ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ວິຊາສອນ:

  1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ.
  2. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ.

ເບີໂທ: +85620 23006454, 78880407

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sang.ammalin@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2016

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມຊ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2013

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ການປ່ຽນແປງການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ສປປ ລາວ ໂດຍນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Landsat