ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ສາຂາການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Forest Science Program in Watershed Management

ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ສາຂາການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Forest Science in Watershed Management

ປັດຊະຍາ

ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີວິໄສທັດກວ້າງໄກ, ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ, ມີພິກໄຫວໃນການວິເຄາະບັນຫາ-ສາເຫດ ແລະ ກຳນົດວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງກາຍເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນວຽກງານຈັດສັນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນຳ້, ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນຳ້-ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເຂດອ່າງຮັບນຳ້ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ຍືນຍົງ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດ, ຫຼັກທິດສະດີ, ຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ເຕັກນິກ ໃນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນຳ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເຂດອ່າງຮັບນຳ້ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບກັບການປັບປຸງພັດທະນາຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ;
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນ ການວິໄຈນຳ້, ການປະຍຸກໃຊ້ເຄື່ອງມື-ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ, ການສໍາຫຼວດ-ວັດແທກ-ປະເມີນ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ, ຟື້ນຟູ ປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນຳ້, ປ່າໄມ້, ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເຂດອ່າງຮັບນຳ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ;
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີທັກສະ, ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການເຈລະຈາ-ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານ, ການໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິການວິຊາການ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.