ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ:       ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ສາຂາ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ພາສາອັງກິດ:     Bachelor of Forest Science Upgrading Program in Land Management

ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ:       ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ສາຂາ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ພາສາອັງກິດ:     Bachelor of Forest Science in Land Management

 

ປັດຊະຍາ

ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີວິໄສທັດກວ້າງໄກ, ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ, ມີພິກໄຫວໃນການວິເຄາະບັນຫາ-ສາເຫດ ແລະ ກຳນົດວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງກາຍເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນວຽກງານຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນຳ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ຍືນຍົງ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

  • ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດ, ຫຼັກທິດສະດີ, ຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ເຕັກນິກ ໃນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການວາງແຜນພັດທະນາ ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນຳ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບກັບການປັບປຸງພັດທະນາຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ;
  • ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນ ການວິໄຈດິນ, ການປະຍຸກໃຊ້ເຄື່ອງມື-ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ, ການສໍາຫຼວດ-ວັດແທກ-ປະເມີນ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູ ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນຳ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຍືນຍົງ;
  • ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີທັກສະ, ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການເຈລະຈາ-ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານ, ການໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິການວິຊາການ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.