ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ຄະນະພາກວິຊາ

ປທ. ສຸກສົມປອງ ປຣີຊາ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ອຈ. ປອ. ສາຍຄຳ ບຸດທະວົງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ອຈ. ປທ. ສົມສະນຸກ ອັກຄະວົງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ