• ສາຂາການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

  • ສາຂາການພັດທະນາຊົນນະບົດ

  • ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ

  • ສາຂາສາຂາການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ

  • ສາຂາການປັບຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ