ພະແນກວິຊາການ

1. ຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບຜິດຊອບວຽກ

 • ຮັບຜິດຊອບ​ຊີ້ນຳ​ລວມວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆຂອງ​ພະ​ແນ​ກວິຊາ​ການ ລົງເລິກຊີ້ນໍາ ໜ່ວຍ​ງານ​ ບໍລິຫານ​ພະແນ​ກ
 • ປະສານ​ງານວຽກ​ວິຊາ​ການ​ລະຫວ່າງ​ຄະ​ນະ​ບໍດີ, ພາກ​ວິຊາ, ພະແນກການ ແລະ ມະ​ຫາວິທະຍາໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ
 • ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາ ແລະ ລາຍງານຄະນະບໍດີ
 • ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນພະແນກວິຊາການ
 • ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຄະນະວິຊາ
 • ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ພາກວິຊາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ, ອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ວຽກປະ ເມີນຜົນການສອນ ແລະ
 • ການສອບເສັງຂອງອາຈານສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ-ສົກຮຽນ
 • ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດປະຈໍາພາກຮຽນ, ປະຈໍາສົກຮຽນ ແລະ ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
 • ວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາ ແລະ ຂອງພະແນກ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະບໍດີ
 • ສົມທົບກັບພາກວິຊາສ້າງແຜນກຳນົດຮັບນັກສຶກສາແຕ່ລະປີຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສົມ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເງິນ​ຮ່ວງ​ວິຊາ​ການຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ (ເງີນຊົ່ວໂມງສອນ​ ແລະ ເງີນ
 • ສົ່ງເສີມວິຊາການ​​ແຕ່​ລະ​ສົກຮຽນ)
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ

2. ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ທີ່ໜຶ່ງ ຮັບຜິດຊອບວຽກ

 • ລົງເລິກຊີ້ນໍາວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ໄຊຍະບັດຊີ້ນຳໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ
 • ປະສານກັບພາກວິຊາເພື່ອສັງລວມຄະແນນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ ນັກສຶກສາປະຈຳພາກຮຽນ, ປະຈຳປີຮຽນ ແລະ ແຈ້ງຜົນການຮຽນໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຮັບຊາບ
 • ສະເໜີຂໍອະນຸມັດ ອອກໃບຄະແນນ, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊົຢ່ວຄາວ ແລະ ໃບປະກາສະນີຍະບັດ
 • ສະໜອງ​ຂໍ້ມູນ​​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຜິດ​ລະບຽບວິຊາການ ​ສົ່ງໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເພື່ອສະເໜີ ມຊອອກຂໍ້ຕົກລົງລົບລ້າງລາຍຊື່ນັກສຶກສາ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຕ່າງໆ ໃນການສັງລວມຄະແນນຂອງນັກສຶກສາ (ປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ) ຄະແນນເສັງຄືນ ແລະ ຄະແນນຍົກຄ່າລະດັບ.
 • ຄຸ້ມຄອງຄະແນນນັກສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ

3. ຮອງ ຫົວໜ້າໜ້າພະແນກຜູ້ທີ II ຮັບຜິດຊອບວຽກ

 • ຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາຂອງຄະນະວິຊາ, ລົງເລິກຊີ້ນໍາໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ.
 • ປະສານງານກັບພາກວິຊາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
 • ຊີ້ນຳ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກວິຊາໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງອາຈານສອນປະຈໍາພາກຮຽນ ແລະ ປະຈໍາປີ
 • ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການຮ່ວມໂມງສອນ ປະຈໍາພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ
 • ສະເໜີອະນຸມັດ ໃບນຳສົ່ງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
 • ຊີ້ນຳວຽກງານຂຽນຄູ່ມືການສອນ
 • ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຖົມນິເທດໃຫ້ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ຈັດຕັ້ງ, ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາການ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ

ພະແນກຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:

  1. ຫົວໜ້າພະແນກ 1        ຕໍາແໜ່ງ
  2. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 2        ຕໍາແໜ່ງ
  3. ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານ
  • ໜ່ວຍງານ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ & ປະເມີນຜົນການຮຽນ
  • ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ປະລິນຍາຕີ
  • ໜ່ວຍວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປ.ຕີ
  • ໜ່ວຍງານບໍລິຫານພະແນກ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໜ້າທີ່ວຽກງານ 4 ໜ່ວຍງານຂອງ ພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ:

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຮັບຜິດຊອບວຽກ:

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ສະ​ເໜີປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງສ້່າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ຂອງຄະນະວິຊາ
 • ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ​ຫຼັກສູດ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ
 • ສ້າງປະຕິທິນການສຶກສາ, ອອກຕາຕະລາງຮຽນ, ຕາຕະລາງ​ສອບ​ເສັງ ທຸກ​ລະບົບ ​ແລະ ຊັ້ນຮຽນ
 • ສັງ​ລວມ​ຫົວ​ບົດ​ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ ແລະ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ວິຊາ​ການ ຂອງນັກ​ສຶກ​ສາທັງ​ໝົດ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ
 • ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຊັບຊ້ອນນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ລະສົກຮຽນ
 • ​ເປັນກອງ​ເລຂາ​ໃນ​ການຈັດກອງ​ປະຊຸມຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ
 • ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງປະຈຳ ພາກຮຽນ, ຈົບຊັ້ນ-ເລື່ອນຊັ້ນ, ຊີ້ນຳບົດ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຈາກອະທິການບໍດີ ໂດຍຜ່ານຄະນະບໍດີ
 • ສັງລວມແຜນຝຶກຫັດ, ທັດສະນະ ແລະ ສຳມະນາ ຂອງພາກວິຊາ ແລະ ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດພື້ນຖານ
 • ຂື້ນແຜນຂໍຖອນງົບປະມານ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ ເງິນຄ່າຊົ່ວໂມງສອນ, ທັດສະນະ, ຝຶກຫັດ ແລະ ສຳມະນາຕ່າງ, ຂແງພາກວິຊາ ແລະ ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດພື້ນຖານ
 • ເກັບຮັກສາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນຂອງນັກສຶກສາ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ

 

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຮັບຜິດຊອບວຽກ:

 • ສັງ​ລວມ​ການ​ສິດສອນ​ຂອງ​ອາຈານ ຈາກປື້ມຕິດຕາມການສອນໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ລາຍງານຄະນະບໍດີຮັບຊາບ ໂດຍຜ່ານຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ
 • ສັງ​ລວມລາຍ​ຊື່​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຂາດ​ເກີນ 20 ຊົ່ວໂມງ ຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຈາກພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຕ່າງໆ ເພື່ອລາຍງານຫົວໜ້າພະແນກ ເພື່ອອອກຂໍ້ຕົກລົງຈາກ ຄະນະບໍດີ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນຄືນ-ເສັງຄືນ
 • ສັງລວມຄູ່​ມືສິດສອນສະບັບສົມບູນ (Hard and solf copy) ຮັບຜິດຊອບແຜນພັດທະນາປື້ມຄູ່ມື ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຂໍອະນຸມັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກຄະນະບໍດີ
 • ຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າການຂຽນປື້ມຄູ່ມືແຕ່ລະວິຊາເປັນໄລຍະ
 • ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້ອຸປະກອນການສອນ ແລະ ການສອບເສັງແຕ່ລະພາກຮຽນ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.

ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນ

 • ຮັບຜິດຊອບສັງລວມ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ແຕ່ລະລຸ້ນທັງໝົດຂອງຄະນະວິຊາ
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ, ເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ແຜ່ນ​ພັບ, ​CD, DVD ແລະ ຮູບ​ການ​ອື່ນໆ ສົມທົບກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ສັງ​ລວມຄະ​ແນນ ແລະ ຈັດສະຖານະພາບ​ຂອງ ​ນັກ​ສຶກສາທຸກ​ຊັ້ນ​ທຸກ​ລະບົບ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້ ມຊ ​ໂດຍ​ ຜ່ານຄະນະບໍດີ
 • ຊ່ວຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະຖິຕິນັກສຶກສາແຕ່ລະປີ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ.

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນ

 • ເກັບກຳສະຖິຕິ ຄູ​ອາຈານ, ນັກ​ສຶກສາ ​​ແຕ່​ລະ​ຊັ້ນ​ຮຽນ ນຳ​ສົ່ງ​ໃຫ້ ມຊ ​ ແລະ ກະຊວງສຶກສາ ແຕ່​ລະ​ສົກຮຽນ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຄະນະບໍດີ
 • ສະ​ຫຼຸບ​ ແລະ ຖອນເງິນ​ຄ່າ​ໃບ​ຄະ​ແນນ, ໃບ​ປະ​ກາດ ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໃຫ້ ມ.ຊ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.
 • ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກສຶກສາ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນ ສອບ​ເສັງ, ການຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບ​ຊັ້ນ
 • ສັງລວມ ແລະ ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ,ຈົບຊັ້ນ, ຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ ຂອງນັກສຶກສາ ທຸກໆລະບົບ ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.

ໜ່ວຍງານທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

 • ຮັບຜິ​ດຊອບ​ຊີ້ນຳລວມໜ່ວຍ​ວິຊາ
 • ຮັບຜິດຊອບ​ຄັງເງິນສົດຂອງພະແນກວິຊາການ
 • ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບ ວຽກ​ການຮຽນ-ການ​ສອນ ການຝຶກຫັດ ແລະ ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ​ ປະຈໍາແຕ່ລະສົກຮຽນ ຂອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ ​ວຽກ​ງານ​ການ​ສິດສອນ​ຂອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
 • ຮັບຜິດຊອບ ເຊີນອາຈານ​ວິທະຍາສາດພື້ນຖານໃຫ້ແຕ່ລະຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ
 • ຮັບຜິດຊອບ​​ການ​ລົງທະບຽນ​ຮຽນ​ຄືນ-​ເສັງ​ຄືນ​ ຍົກຄະແນນ ຂອງ​ລາຍວິຊາ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ສັງລວມລາຍຊື່ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ລົງເລິກແຕ່ລະພາກວິຊາເພື່ອລາຍງານຄະນະບໍດີ ແລະ ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງ
 • ສັງລວມແຜນວຽກຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ.

ຮອງຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນ

 • ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິຊາ​ວິທະຍາ​ສາດ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ລົງທະບຽນ, ຕິດຕາມ​ການ​ສອບເສັງ ​ແລະ ຍົກ​ຄະ​ແນນ​ ໃນຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
 • ພົວພັນ, ຕິດຕາມ​ ແລະ​ ຊຸກຍູ້​ອາຈານ​ສອນ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິຊາ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ຂອງແຕ່ລະສາຂາວິຊາ ແລະ ​ເຊີນອາຈານ​ສອນຈາກພາຍນອກ
 • ຮັບຜິດຊອບຄະແນນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງນັກສຶກສາໃນຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ ກະກຽມກອງປະຊຸມວິຊາການ
 • ຈັດຕັ້ງການປະຖົມນິເທດໃຫ້ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.

ພະນັກງານວິຊາການ

 • ຕິດຕາມຊົ່ວໂມງສອນ ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ຂື້ນແຜນເງິນຊົ່ວໂມງສອນ, ແຜນການຝຶກຫັດ ແລະ ການທັດສະນະສຶກສາ ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • (ລວມທັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນວັນເສົາ-ວັນທິດ)
 • ຮັບຜິດຊອບລົງທະບຽນການຮັບ, ແຈກຢາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຕິດຕາມການຝຶກຫັດ, ທັດສະນະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາວິຊາການຂອງນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ແລະ
 • ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດຂອງນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານນັກສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ

 • ສັງ​ລວມ​ແຜນ​ວຽກ​ຕ່າງໆຂອງ​ພະ​ແນ​ກວິຊາ​ການ
 • ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໃບຄະແນນ ແລະ ໃບປະກາດ, ປະກອບເອກະສານເພື່ອແຈກຍາຍໃບປະກາດ,ໃບຄະແນນ ທີ່ຕົກຄ້າງຈາກໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ.
 • ຮັບລົງທະບຽນນັກສຶກສາໃໝ່ ແລະ ເຂົ້າຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູສອນທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 • ກະກຽມຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອຫາກອງປະຊຸມວິຊາການ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ ການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນ ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກວິຊາ​ການ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຄະນະບໍດີ.

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ

 • ຈັດ​ພີ​ມ​ເອກະສານ ​ແລະ ສຳ​ເນົາ​ເອກະສານ​ຈັດໃຫ້​ເປັນລະບົບ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີອຸປະກອນ​ຮັບໃຊ້ການຝຶກຫັດພາກສະໜາມ
 • ບັນທຶກ, ຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກຂອງພະແນກວິຊາການ
 • ກະກຽມຫ້ອງປະຊຸມວິຊາການສໍາລັບພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ
 • ບັນທຶກກອງປະຊຸມ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.
 • ສະມາຊິກໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ
 • ລົງທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມ​, ຮັັບ ​ແລະ ຈັດ​ສົ່ງ ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກຂອງພະແນກ
 • ແຈກ​ຢາຍຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃຫ້​ພາກ​ວິຊາ, ພະ​ແນ​ກການ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 • ພົວພັນ​ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ເອກະສານທີ່​ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ,  ​ແລະ ຂໍ​ລາຍ​ເຊັນ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ເທິງ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.
  1. ຂໍ້ຕົກລົງຂຽນສາລະບານສາຂາຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
  2. ຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການຮຽນຈາກ ມຊ ຂອງທ້າວ ວັນປະເສີດ ອິນທະວົງ ເລກທີ 9898/ມຊ ລົງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019
  3. ຂໍ້ຕົກລົງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ການຂຽນ ການປ້ອງກັນບົດ ແລະ ເສັງຈົບຊັ້ນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
  4. ຂໍ້ຕົກລົງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
  5. ຂໍ້ຕົກລົງຊີ້ນໍາລວມການຂຽນການປ້ອງກັນບົດ ແລະ ເສັງຈົບຊັ້ນ ສົກສຶກສາ 2017-2018
  6. ຂໍ້ຕົກລົງຊີ້ນໍາລວມການຮຽນການສອນການປະເມີນຜົນ ສົກສຶກສາ 2017-2018
  7. ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ການຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ ປະຈໍາສົກປີ 2019-2020
  8. ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ການຮຽນ ການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ປະຈໍາສົກປີ 2019-2020
  9. ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປັບປຸງຫຼັກສູດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ປະຈໍາສົກປີ 2019-2020
  10. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຄືນ ຢູ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2019-2020
  11. ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸກໍາມະການປະເມີນການສອນ
  12. ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງຫຼັກສູດ 5 ສາຂາ
  13. ຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຂຽນ ການຮຽບຮຽງ ຫຼື ແປປຶ້ມຄູ່ມື ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
  14. ຮ່າງເອກະສານຂໍໂຈະການຮຽນ (11.10.2019)