ພະແນກປ່າທົົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ

ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ລວມທັງປ່າປູກ ແລະ ປ່າທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຕາມແນວທາງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ

ສູ້ຊົນພັດທະນາລະບົບນິເວດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປ່າປູກໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດໄປ

  • ເພື່ອຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເຂດຈຸດສຸມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຂັ້ນນພື້ນຖານ
  • ເພື່ອເປັນບ່ອນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກຫັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ

ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກປ່າທົດລົງ ມີຈຳນວນ 6 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານສົມບູນ 4 ທ່ານ ແລະ ອາສາສະໝັກ 2 ທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຮສ ປອ ຂັນທະລີ ຄຳພິລາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກປ່າທົດລອງ
  2. ປທ ບຸນທະສອນ ໄຊຍະສິງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກປ່າທົດລອງ
  3. ປທ ກໍ່າເດັດ ໄຊຍະວົງ ວິຊາການ
  4. ປຕ ວິເສືອຍ ອິນດາວົງ ວິຊາການ
  5. ປຕ ນິລະພອນ ຄຸນນະວິເສດ ອາສາສະໝັກ
  6. ທ ຄຳເມີນ ອະນຸປະລິນຍາ ອາສາສະໝັກ