ໜ່ວຍງານເລຂາ, ສັງລວມ ແລະ ພິທີການ

 

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ອີເມວ/E-mail: secretary.fof@nuol.edu.la

ຫ້ອງການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ:    ເບີໂທ/Tel: +856 21 770813, ເບີແຟັກ/Fax: +856 21 770294

ຫ້ອງການເລຂາຄະນະບໍດີ:    ເບີໂທ/Tel: +856 21 770097