ປອ. ຊໍ ວື່

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

 1. ປະເມີນປ່າໄມ້

ເບີໂທ: +85620 55426628

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sovu59@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Swedish University of Agricultural Sciences.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສະວິເດັນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2011

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Technical University Dresden

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ເຢຍລະມັນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1992

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ເສດຖະກິດປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ໂຮງຮຽນວິສະວະກອນປ່າໄມ້

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ເຢຍລະມັນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1983

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. 2012. Facilitation of Forest Restoration on Abandoned Small-scale Swidden Fallows in Laos using Mixed-species Planting and Biochar Application. Fenica Silvatica, 46(1): 39–51.
 2. 2011. Forest Restoration on Degraded Lands in Laos, PhD dissertation, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden.
 3. 2010. Enrichment Planting in a Logged-over Tropical Mixed Deciduous Forest of Laos. Journal of Forestry Research, 21(3), 273−280.
 4. 2010. Restoration of Former Grazing Lands in the Highlands of Laos using Direct Seeding of Four Native Tree Species. Mountain Research & Development, 30(3), 232–243.
 5. 2009. Recovery of Secondary Forests on Swidden Cultivation Fallows in Laos. Forest Ecology & Management, 258, 2666–2675.
 6. 2006. Community Forestry and Agroforestry in Thailand: A case study of Ban Thung Soong Village

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ

 1. ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ທິດຊີ້ນໍາວ່າດ້ວຍກິດຈະກໍາອະນຸລັກ ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວນການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນຂອງບ້ານ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (2018)
 2. ໂຄງການຕັດສາງປ່າປູກແບບຄ້າຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສຶກສາຊະນິດພັນໄມ້ໃນລາວ -ຍີ່ປຸ່ນ (2013-2016)
 3. ໂຄງການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເກັບກັກກາກບອນຂອງປ່າ ຢູ່ເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2013-2014)
 4. ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າປ້ອງກັນ ໂຄງການຈັດສັນແຫຼ່ງນໍ້າ ນໍ້າຕອນ SUMALOM (2012)
 5. ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປ່າໄມ້ລາວເຍຍລະມັນສະໜັບສະໜູນທືນໂດຍໂຄງການຈັດສັນອ່າງນໍ້າຕອນ SUMALOM ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2012)
 6. ປະເມີນຜົນກະທົບໂຄງການສ້າງທາງເລກ 9 (ສະຫວັນນະເຂດ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ) (2002)
 7. ປະເມິນຜົນກະທົບຈາກການສ້າງທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໂຄງການ ລາວ-ລຸກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (2002)
 8. ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ໂຄງການ FAO) (2001)
 9. ສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ ແລະ ວາງແຜນຈັດສັນປ່າໂຄງການປ່າໄມ້ລາວ-ເຍຍລະມັນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວຂໍ້ການຊີ້ນຳບົດວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາເອກ:

 1. 2016. ວິເຄາະລະບົບເສດຖະກິດກ່ຽວກັບການປູກໄມ້ວິກ ໃນ ສປປ ລາວ
 2. 2016. ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍ້າ ອ່າງຮັບນໍ້າຍ່ອຍ ນໍ້າຫຼີກ ແລະ ນໍ້າຊອງ
 3. 2016. ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ປ່າຜະລິດແບບຍືນຍົງໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມືການສອນ

 1. 2014. ຄູ່ມືຝຶກຫັດພາກສະໜາມ 1
 2. ຄູ່ມືສິດສອນວິຊາ ສໍາຫຼວດປ່າໄມ້
 3. 1997. ຄູ່ມືພາກສະໜາມສໍາຫຼັບການສໍາຫຼວດວັດແທກໄມ້