ປທ. ສົມສັກ ປັນຍາສິດ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ວິຊາສອນ:

  1. ວິຊາສະຖິຕິວິເຄາະນຳໃຊ້ ແລະ ສະຖິຕິວິທະຍາ
  2. ວິຊາສະຖິຕິພື້ນຖານ
  3. ສະຖິຕິກະສິກຳ

ເບີໂທ: +85620 2023212377

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: panyasith@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: