ປອ. ຄຳຕານ ພອນທິບ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ, ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

1. ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີອົບໄມ້ແປຮູບ
2. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການຜະລິດ
3. ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໄມ້

ເບີໂທ: +85620 52871269

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: khamtanfof@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: Forest and Ecosystem Sciences

ມະຫາວິທະຍາໄລ: University of Melbourne

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: Australia

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Quality and Environmental Management

ມະຫາວິທະຍາໄລ: University of Boras

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: Sweden

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2011

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຈັດສັນແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2007

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. Phonetip,k. (2006). The NTFP (Non Timber Forest Products) Utilization of the Villagers in Nongboua (Laos) and Nongngong (Thailand) (Unpublished BSc Thesis).
 2. Assoc. Prof.Barbara Ozarska, Dr Mihai Daian, Gerry Harris, Philip Ashley, Dr Latsamy Boupha, Khamtan Phonetip, Douangta Bouaphavong (2007), Detailed Analysis of Current Capabilities of Companies Involved in the Industry Cluster and Recommendations on Improved Processing, Drying and Manufacturing Processes Suitable for Application in Laos.
 3. CONSERVATOIRE DE BAMBOUS DU VIETNAM , Jan 2009. Les Bambous d’Indochine. Utilisation del’informatique pour transmettre l’expertise taxonomique et les connaissances vernaculaires.
 4. Barbara Ozarska, Mihai Daian, Gerry Harris, Philip Ashley and Khamtan Phonetip of National University of Laos (2009), Implementation of Recommended Changes in Factory Layouts.
 5. Phonetip,k and Zahra Rashidian (2011), Improvement of Manufacturing Quality Burapha Wood Company in Laos (published MSc thesis). http://bada.hb.se/handle/2320/9117
 6. Phonetip K, Ozarska B, Brodie G, Harris G, Belleville B (2016) Quality Assessment of Eucalyptus delegatensis dried in the Solar kiln, the paper has been accepted by the Committees of IUFRO-International Conference in Vancouver, Canada 12-16 June 2017
 7. Phonetip K, Ozarska B, Brodie G (2016) Comparing two internal check measurement methods for wood drying quality assessment. Published in the European Journal of Wood and Wood Products January 2017, Volume 75, Issue 1, pp 139–142
 8. Phonetip, K., Ozarska, B., Belleville, B., & Brodie, G. (2017). Using a conventional laboratory kiln as a simulation of solar cyclic drying. Paper presented at the IUFRO Division 5 Conference/ SWST 60th International Convention Forest Sector Innovations for a Greener Future, 12-16 June in Vancouver, Canada.
 9. Phonetip, K.; Ozarska, B.; Belleville, B. and Brodie, G. (2018). Comparing two intermittent drying schedules for timber drying quality. Drying Technology Journal February 21, 2018.
 10. Phonetip k, Ozarska B, Brodie G, Belleville B, Boupha L (2018) Applying a GISbased Fuzzy Method to Identify Suitable Locations for Solar kilns Bioresources 13:2785-2799
 11. Phonetip, K.; Ozarska, B.; Belleville, B. and Brodie, G. (2018). Simulating solar kiln conditions using a conventional kiln. BioResources 13(2), 3740-3752.
 12. Soukphaxay, K; Phonetip, K; Boupha, L; Saetern, L; Fu YU. (2019). Mechanical Properties Assessment of Laminated Veneer Lumber from Teak Plantation in Laos, International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts, WaUniversity, Nakhon Si Thammarat 80160, THAILAND (6 March 2019).”

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

https://www.researchgate.net/profile/Khamtan_Phonetip2

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. 2007-2011: Value adding to Lao PDR Plantation Timber Products (VALTIP) under ACIAR. I worked as a researcher for the project and responsible for implementing the project’s activities and also a country coordinator assistant. This project worked closely with eight wood processing Companies in Vientiane and one in Louangprabang province;
 2. 2007-2013: A wood science lecturer assistant for Forest Economic and Wood Technology, Faculty of Forest Science, the National University of Laos; – 2013: Involved with iREDD+ project in Houaphan Province on Forest Governance
 3. 2012-2013: Enhancing key element to value chain (VALTIP2), ACIAR. http://laoplantation.org/index.php/about-valtip2/project-staff ;
 4. 2017, building solar kiln prototype using electronic controller; – 2018, building a solar kiln for drying non-timber forest products in Phongsaly Province;
 5. 2018 Teaching at the Faculty of Forestry, the National University of Laos, and I am also working for VALTIP3, ACIAR. http://laoplantation.org/valtip3/project-team/ – Communication leader for VALTIP3 project (Current project) – Being providing consultation service for Rural Research and Development Promoting Knowledge Association (RRDPA) Oct 2018-Current on Village Use Forest in Laos
 6. Providing consultation services for NEPCon as Forest Certification (Auditor assistant) – Testing wood properties for Burapha Company based at the Faculty of Forestry, the National University of Laos (2018) serval times.
 7. Produced wood samples for GIZ more than 100 sets (2018). – Providing consultation service for Partnership actions for Cooperative Telecoupling (PACTs) on supporting agricultural products in Northern part of Laos (2019).
 8. Providing a consultation service for RECOFTC on gender on wood processing sector in Xayaboury province (Jan-Feb 2019).