ປທ. ສີທັດຖະ ບຸບຜາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດ

ວິຊາສອນ:

  1. ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄມ້ປະກອບ
  2. ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ
  3. ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ

ເບີໂທ: +85620 2023335674

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sithattha@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຈັກສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010