ປຕ. ພູຫລວງ ຈຸນລະມຸນຕີ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ (ອາສາສະໝັກ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ທົນທານວັດຖຸ

ເບີໂທ: +85620 54999494

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Phouluangclmt@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2014

 

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ VALTIP2 & 3

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ນັກຄົ້ນຄວ້າ