ຮສ. ປອ. ຂັນທະລີ ຄໍາພິລາວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພະແນກປ່າທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງພັນພືດ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກປ່າທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງພັນພືດ

ວິຊາສອນ:

  • ສຳລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ
  1. ວິສະວະກໍາປ່າໄມ້
  2. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
  • ສຳລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
  1. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
  • ສຳລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ
  1. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຈັດການບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ເບີໂທ: +85620 2222 9516, 5252 7171

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: khanthalyfof@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (ສຳຫຼວດແລະຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ),

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະບາໄລປ່າໄມ້ຫວຽດນາມ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສສ ຫວຽດນາມ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2015

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ຫວຽດນາມ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສສ ຫວຽດນາມ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2005

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້

 ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ຫວຽດນາມ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສສ ຫວຽດນາມ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1985

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາເອກ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນຍົງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ສປປ ລາວ/ສົກປີ 2016-2020

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດດົງສີທວນ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມພາຍໃນປະເທດ:

  1. ການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ປ່ອງ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານນາປໍ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  2. ການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍເລິກ, ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.
  3. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການຈັດ​ສັນ ​ແລະ ການນຳ​ໃຊ້​ຫວາຍ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​: ກໍລະນີ​ສຶກສາ ບ້ານບຸ່ງ​ປ່າຕາວ, ​ເມືອງ​ຄຳ​ເກີດ, ​ແຂວງ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ.