ປທ. ດວງຕາ ບົວພາວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

 1. Forest Machineries
 2. Wood Technology
 3. Wood Drying Technology
 4. Sustainable Forest Harvesting

ເບີໂທ: +85620 55468896

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: douangtabouaphavong@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Tropical Forestry (Major: Forest Products)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Kasetsart University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: Thailand

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2016

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: Forest Management

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2005

 

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື

 1. Forest Engineering 2008-09
 2. Forest Machineries 2014
 3. Sustainable Forest Harvesting 2014
 4. Manual for the Training Workshop on “Timbers Drying by Using a Low-Cost Timber Drying Kiln”

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ

 1. Teak log grading for teak plantation in lao PDR – Thai Science
  devolution of community forest management in laos
 2. Value-adding to Lao PDR plantation timber products | ACIAR …
 3. Manual for the Training Workshop on “Timbers
 4. Drying by Using a Low-Cost Timber Drying Kiln”
 5. Hardwood plantations processing industry in Lao PDR

ຂື້ນມູນເພີ່ມຕື່ມ

http://www.thaiscience.info/Journals/Article/TJOF/10984278.pdf

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ

 1. VALTIP 1 2007-2010 Researcher, VALTIP2 2011-2014 Researcher, CCA 2014-16 Researcher, RAFT3
 2. 2016-17 Expert Kiln Operation and Training, Biomass Evalution 2018-19 Expert charcoal kiln

ຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາໂທ

2014-16 Appropriate techniques and wood machineries for improving teak plantation in Lao PDR