ປທ. ຂັນໄຊ ຄຳມະນີວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ, ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ແຕ້ມເຕັກນິກ
  2. ທົນທານວັດຖຸ
  3. ອອກແບບເຟີນີເຈີ
  4. ວິສະວະກຳຊົນນະບົດ

ເບີໂທ: +85620 55951717

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: k.khammanyvong.fof@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Hydrology

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Thuyloi University of Vietnam

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສສ ຫວຽດນາມ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2016

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: Engineering

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສາຂາ: English

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1). 2003,  2). 2010