ປທ. ຄອນທອງ ສຸກພາໄຊ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄູສອນ (ອາສາສະໝັກ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ກົນຈັກອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ເບີໂທ: +85620 2096666876

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: kh.soukphaxay@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ວິສະວະກຳປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ໜານຈິ່ງ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2013

 

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ VALTIP2 & 3

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ນັກຄົ້ນຄວ້າ 2013-2016 ແລະ 2019-ປັດຈຸບັນ