ປທ. ສຸກສົມປອງ ປຣີຊາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ວິຊາສອນ:

  1. ຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ
  2. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
  3. ຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ

ເບີໂທ: 856-20-55666823

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: soukpri08@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Area Studies, specified in tropical forest management

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ASAFAS, Kyoto University, Japan.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ຍີ່ປຸ່ນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2003

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Deemed University, Dehra-Dun, India

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ອີນເດຍ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1996

ລະດັບການສຶກສາລົງເລິກ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ຕໍາແໜ່ງ: ACF (Assistant Conservator of Forest)

ສະຖາບັນ: State Forest Service College, Dehra-Dun, India

ປີຮຽນ: 1993-1995

ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ

ວິທະຍາໄລ: ປ່າໄມ້ດົງໂດກ,​ວຽງຈັນ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ລາວ

ປີຮຽນ: 1989-1992

ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນກາງ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ

ວິທະຍາໄລ: ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງເມືອງໃໝ່, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ລາວ

ປີຮຽນ: 1986-1989

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່

SUFORD, Indufo Oy, INOVA, SNV, Unique, GFS, RECOFTC, UNODC Malaysia, SmartWood/RA, GFA, WWF.