ປທ. ວັນທອງ ຈໍາຍາດ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກວິຊາການ

ວິຊາສອນ:

  1. ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຂົບຊັ້ນ (ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ)
  2. ພາສາອັງກິດ
  3. ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ເບີໂທ: +85620 2200 2051

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: vanthongfof@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ບໍລິຫານການສຶກສາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ບໍລິຫານການສຶກສາລະດັບສາມັນສຶກສາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ອີວາໂນວາ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ອາດີດ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1983

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ສຶກສາ ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້