ປອ. ທຸມທອນ ວົງວີສຸກ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ວິຊາສອນ:

1. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
2. ບໍລິຫານທີ່ດິນ
3. ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ເບີໂທ: +85620 28211325

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: thvongvisouk@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ພູມສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ໂຄເປັນຮາເກັນ (Copenhagen)

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ດານມາກ (Denmark)

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2014

ຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາເອກ: 

 1. 2014: Land competition and land-use change: Consequences for rural livelihoods in northern Laos

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ກຽວຊູ (Kyushu)

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ຍີປຸ່ນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2009

ຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາໂທ: 

 1. 2009: Impacts of Rubber Plantation on Land Use and Livelihoods of Local People in Luang Namtha Province, North-western Laos

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2002

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. Dwyer, M., Vongvisouk, T., 2017. The long land grab: market-assisted enclosure on the China-Lao rubber frontier. Territ. Polit. Gov. 1–19. doi:10.1080/21622671.2017.1371635.
 2. Vongvisouk, T., Broegaard, R.B., Mertz, O., Thongmanivong, S., 2016. Rush for cash crops and forest protection: Neither land sparing nor land sharing. Land Use Policy 55, 182–192. doi:10.1016/j.landusepol.2016.04.001.
 3. Vongvisouk, T., Lestrelin, G., Castella, J.-C., Mertz, O., Broegaard, R.B., Thongmanivong, S., 2016. REDD+ on hold: Lessons from an emerging institutional setup in Laos. Asia Pac. Viewp. n/a–n/a. doi:10.1111/apv.12134.
 4. Broegaard, R.B., Vongvisouk, T., Mertz, O., 2016. Contradictory Land Use Plans and Policies in Laos: Tenure Security and the Threat of Exclusion. World Dev. doi:10.1016/j.worlddev.2016.08.008.
 5. Vongvisouk, T., Mertz, O., Thongmanivong, S., Heinimann, A., & Phanvilay, K. (2013). Shifting cultivation stability and change: Contrasting pathways of land use and livelihood change in Laos. Applied Geography, 46, 1–10.
 6. Mueller, D., Sun, Z., Vongvisouk, T., Pflugmacher, D., Xu, J., Mertz, O. (2014). Regime shifts limit the predictability of land-system change. Global Environmental Change, 28, 75-83.
 7. Lestrelin, G., Trockenbrodt, M., Phanvilay, K., Thongmanivong, S., Vongvisouk, T., Thuy, P.T., Castella, J.C. (2013). The context of REDD+ in the Lao People’s Democratic: Drivers, agents and institutions. CIFOR, Bogor, Indonesia, pp. 1-54.
 8. Thongmanivong, S., Phavilay, K., Vongvisouk, T. (2013). HOW LAOS IS MOVING FORWARD WITH REDD+ SCHEMES. International Journal of Rural Law and Policy, Special Edition, 1-4.
 9. Danielsen, F., Adrian, T., Brofeldt, S., van Noordwijk, M., Poulsen, M.K., Rahayu, S., Rutishauser, E., Theilade, I., Widayati, A., An, N.T., Bang, T.N., Budiman, A., Enghoff, M., Jensen, A.E., Kurniawan, Y., Li, Q.H., Zhao, M.X., Schmidt-Vogt, D., Prixa, S., Vongvisouk, T., Warta, Z., Burgess, N. (2013). Community Monitoring for REDD plus : International Promises and Field Realities. Ecology and Society, 18.
 10. Thongmanivong, S., Fujita, Y., Phanvilay, K., and Vongvisouk, T. (2009). Agrarian Land Use Transformation in Northern Laos: from Swidden to Rubber. Southeast Asian Study. Vol.47, No.3. ISSN 0563 – 8682, P.130 -147.
 11. Thongmanivong, S. and Vongvisouk, T. (2006). Impacts of Cash Crops on Rural livelihoods: A case Study from Muang Sing, Luang Namtha Province, Northern Lao PDR. Hanging in the Balance: Equity in Community-Based Natural Resource Management in Asia. RECOFTC and East-West Center. P.106-121.

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ:

 1. R4D-Telecoupling landscape, a research project supported by Research for Development, CDE, Switzerland (http://www.telecoupling.unibe.ch). In this project, I focus on understanding trajectories land use changes, drivers of the changes and consequences of the changes on livelihoods and resource governance.
 2. Impact of Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (I-REDD) Project on Rural People’s livelihoods, which is known as I-REDD+ Project. (see more about the project at: www.i-redd.eu). I responded exploration of land use change, land tenure, land access and livelihoods of local villagers.
 3. Property and Citizenship in Developing Societies (ProCit) supported by Danish Social Science Research Council. (see more about the project at: www.procit.dk). My study on this project focused on understanding land use, land use change, local people’s right over land and forest resources as well as understanding the situation of natural resource-based-livelihoods
 4. International Program for Research on the Interactions between Population, Development, and Environment supported by the East West Centre of Hawaii University, The United State of America. In this project, I responded on analysis of land cover and land use change in the case study landscape in Luang Namtha Province, Northern Laos.
 5. A joint research with a research team from the Faculty of Forestry of the National University of Laos on “Newly emerging issues relating to land tenure among different ethnic communities in Phonhong and Khamkheut District”. This research was focussed in assessment of land titling impact on land-use (land tenure) and livelihoods of rural communities in the study areas. In this project, I focus on the situation of permanent land titling in Bolikhamxai and Vientiane province. I also compared the official land right with customary land right that local people had hold.

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

 1. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

http://www.telecoupling.unibe.ch

www.i-redd.eu

www.procit.dk