ຮສ. ປອ. ສີທອງ ທອງມະນີວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການ

ບ່ອນປະຈຳການ: ສຳນັກງານຄະນະບໍດີ

ວິຊາສອນ:

 1. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (Land Use Planning)
 2. ສັງຄົມຊົນນະບົດ (Rural Socialogy)

ເບີໂທ: +85620 55597559

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sithong@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ມະນຸດນິເວດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລວຽນນາ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໂອຕິຼດສ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2004

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີແຫ່ງເອເຊຍ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ:  ໄທ

ປີຮຽນຈົບ: 1998

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ  

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ:  ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 1993

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາເອກ: Sustainable Use of Natural Resources in Laos: Materials and Energy Flow Accounting

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: Forest and Land Use Change in Nam Tone Watershed, Laos

 

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມພາຍໃນປະເທດ:

 1. Land Use Changes in the Upper Ca River Basin, Xiengkhuang Provinces, Lao PDR 1995 – 97 Effects of Road Upgrading

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມໃນຕ່າງປະເທດ:

 1. Thoumthone Vongvisouk, Ole Metz, Sithong Thongmanivong, Andreas Heinimann, Khamla Phanvilay (2014). Shifting cultivation stability and change: Contrasting pathways of land use and livelihood change in Laos. Applied Geography. 01/2014; Vol. 46:1-10.
 2. Janet Sturgeon , Nicholas K. Menzies , Yayoi Fujita , Lagerqvist, David Thomas , Benchaphun Ekasingh , Louis Lebel , Khamla Phanvilay , Sithong Thongmanivong (2013). Enclosing Ethnic Minorities and Forests in the Golden Economic Quadrangle: Development and Change. 01/2013; Vol. 44(1):53-79.
 3. Sithong Thongmanivong, Khamla Phanvilay and Thoumthone Vongvisouk (2013). How Laos is moving forward with REDD+ schemes. International Journal of Rural Law and Policy. http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijrlp/article/view/3355.
 4. Sithong Thongmanivong, Yayoi Fujita, Khamla Phanvilay and Thoumthone Vongvisouk (2009). Agrarian Land Use Transformation in Northern Laos: from Swidden to Southeast Asian Studies, Vol. 47( 3):330-348.
 5. David E. Thomas, Benchaphun Ekasingh, Methi Ekasingh, Louis Lebel, Hoang Minh Ha, Laura Ediger, Sithong Thongmanivong, Xu Jianchu, Chanchai Sangchyoswat and Ylva Nyberg (2008). Comparative Assessment of Resource and Market Access of the Poor in Upland Zones of the Greater Mekong Region. World Agroforestry Centre, ICRAF Chiang Mai, Thailand.
 6. Sithong Thongmanivong and Thoumthone Vongvisouk (2006). Impacts of Cash Crops on Rural Livelihoods: A Case Study from Muang Sing, Luang Namtha Province, Northern Lao PDR. East-West Center. http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/misc/HangingInBalance08LaoPDR.pdf.
 7. Yayoi Fujita, Sithong Thongmanivong, Thoumthone Vongvisouk and Khamla Phanvilay (2006). Dynamic Land Use Change in Sing District, Luang Namtha Province, Lao PDR. Final Report to International Program for Research on the Interactions between Population, Development, and the Environment (PRIPODE), Faculty of Forestry, National University of Laos, Laos.
 8. Sithong Thongmanivong and Yayoi Fujita (2006). Recent Land Use and Livelihood Transition in Northern Laos. Mountain Research and Development.
 9. Yayoi Fujita, Kaisone Phengsopha, Thoumthone Vongvisouk and Sithong Thongmanivong (2006). Post-Socialist Land Reform in Lao PDR and its Impact on Community Land and Social Equality. Conference Paper. Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities, the Eleventh Conference of the International Association for the Study of Common Property, June 2006.
 10. Sithong Thongmanivong, Yayoi Fujita and Jeff Fox (2005). Resource Use Dynamics and Land-Cover Change in Ang Nhai Village and Phou Phanang National Reserve Forest, Lao PDR. Environmental Management, Vol. 36(3):382-393.

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 1. Managing telecoupled landscapes for the sustainable provision of ecosystem services and poverty alleviation, Supported by CDE/Switzerland, National project director
 2. Forest and Land Cover Monitoring Project Supported by APFNet/IFRIT, China; Project Director.
 3. Impact of Reducing Emission from Deforestation and Degradation Project, funded by EU; National project coordinator and researcher
 4. Community Based Natural Resource Management, a research capacity building project at NUoL, supported by IDRC of Canada; Project Director.