ປທ. ສີສຸວັນ ດວງມະນີ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ວິຊາສອນ:

  1. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມີສາດ
  2. ສຳຫຼວດທາງໄກ

ເບີໂທ: +85620 77825093

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sisouvanh_1973@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Photogrammetry and Remote Sensing

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Wuhan University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2006

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ພູມີສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1997

 

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

  1. ເອກະສານປະກອບການສອນ ພາກທິດສະດີ ວິຊາ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມີສາດ ຂຽນ 05/10/2017
  2. ພາກປະຕິບັດວິຊາ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມີສາດ ຂຽນ 05/10/2017