ປຕ. ຄຳລືຊາ ຂຸນສີສູນທອນ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄູສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ວິຊາສອນ:

  1. ວິທະຍາສາດດິນ
  2. ທໍລະນີສາດ

ເບີໂທ: +85620 55590839

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: khamluexa86@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2011