ປທ. ກໍ່າເດັດ ໄຊຍະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກພະແນກປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ

ວິຊາສອນ:

  1. ກະສິກໍາປ່າໄມ້

ເບີໂທ: +85620 2244 0484

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: k.xayavong@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010