ປອ. ຈິດຕະນາ ພົມພິລາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ວິຊາສອນ:

  1. Watershed Mangement

ເບີໂທ: +8520 54308789

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: chittanap@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: Biophysical Sciences

ມະຫາວິທະຍາໄລ: University of Adelaide

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ອົດສະຕາລີ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2016

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Flinders University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ອົດສະຕາລີ,

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2007

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

  1. 2004 ເລີ່ມເຮັດວຽກແຕ່,
  2. 2006-2007 ໄປສຶກສາ ປທ. ທີ່ປະເທດອົດສະຕາລີ
  3. 2009-2011 ໄປຮ່ວມເຮັດວຽກຄົ້ນຄວ້າທີ່ປະເທດໂປໂລຍ
  4. 2012-2016  ໄປສຶກສາຕໍ່ລະດັບ ປອ. ທີ່ປະເທດ ອົດສະຕາລີ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

https://www.researchgate.net/profile/Chittana_Phompila