ປທ. ລັດສະໝີ ສຸທຳມະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

ວິຊາສອນ:

  1. ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ(Meteorology)
  2. ອຸທົກກະສາດ(Hydrology)
  3. ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ(Water Resource Management)
  4. ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ(Watershed Management)

ເບີໂທ: +85620 22088052

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: southammavong.sv@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ (Rural Development)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2017

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ວິສະວະກຳຊົນລະປະທານ (Irrigation engineering)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2004