ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ຄະນະພາກວິຊາ

ປັດຊະຍາ

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິໄສທັດກ້ວາງໄກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ, ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃ້ມີຜົນທີ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາດ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ.

 

ຈຸດປະສົງ

  1. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ.
  2. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສົບການໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້.
  3. ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມສຳນານໃນການບໍລິການວິຊາການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຜົນທີ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະຖິຕິຄູອາຈານພາກວິຊາ

ສະຖິຕິນັກສຶກສາຜ່ານມາ

ສະຖິຕິນັກສຶກສາປະຈຸບັນ

ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ