ຮສ. ປທ. ຄຳແສງ ນັນທະວົງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກທຳມະຊາດ

ວິຊາສອນ:

 1. ຊີວະນາໆພັນ
 2. ວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ເບີໂທ: +85620 99650683

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: k_nanthavong@yahoo.com ຫລື nanthavongk@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ຊີວະວິທະຍາ ພັນພືດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ໄລເດັນ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ເນເທີແລນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2004

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: AIT

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1995

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: Trees of Laos and Vietnam: a field guide to 100 economically or ecologically important species

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມໃນຕາງປະເທດ:

 1. Tree of Laos and Vietnam (BLUMEA)
 2. Environmental and Human influence on forest composition structure and diversity in Laos

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 1. Assistant for Botanical Survey Project of National, Biodiversity Conservation areas in Lao PDR
 2. Flora survey in Sepon Gold & Cupper Mining Project
 3. Ecology  and Biodiversity in Phukhaokhuy National, Biodiversity Conservation Areas Project
 4. ສຳຫຼວດພືດ ໃນເຂດໂຄງການອະນຸຮັກປ່າຕົ້ນນໍ້າ ບ້ານນານິນ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
 5. Assessment of Phou Pha Deuan Conservation
 6. Forest Management Inventory and Identification of Kheu khaodin at Samsong Village, Kenthao District, Xainyaburi Province.
 7. Identification of Grazing Grasses and plants species in Sepon Mining Area.
 8. Arboritum Development at Faculty of Forestry Campus.
 9. Role of Ecotourism for People Livelihood of Naduang Village, Vangvieng District, Vientiane Province
 10. ສຳຫຼວດຄວາມຫລາກຫລາຍຊະນິດພືດໃນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ອະນຸຮັກ ຊີວະນາໆພັນ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

 1. ວິຊາ ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່
 2. ວິຊາ ຊີວະນາໆພັນ
 3. ວິຊາ ວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ