ປທ. ສິນປະເສີດ ມົວ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ວິຊາສອນ:

  1. ການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
  2. ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ

ເບີໂທ: +85620 28211325

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Sinpaserthmoua@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການບໍລິຫານອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2015

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ການທ່ອງທ່ຽວ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ:  2010