ປທ. ໂພແກ້ວ​ ກຸນນາວົງ​

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

ວິຊາສອນ:

  1. ສໍາຫລວດປ່າໄມ້

ເບີໂທ: +85620 22818888​

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: phokeo83@gmail.com​

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2011

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2006

ຫົວບົດວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາໂທ:

ການຈະເລີນເຕີບໂຕແລະຜົນຜະລິດຂອງໄມ້ປ່ອງ ດ້ວຍຮູບແບບການທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ