ຮສ. ປທ. ລັດສະໝີ ຈັນທະລັງສີ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຄະນະບໍດີ, ຝ່າຍບໍລິຫານ.

ບ່ອນປະຈຳການ: ຕຶກສຳນັກງານຄະນະບໍດີ.

ວິຊາສອນ:

 1. ວະນະວັດປ່າປູກ.
 2. ແກ່ນພັນໄມ້.
 3. ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (ສະເພາະພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນປ່າໄມ້).

ເບີໂທ: +85620 55 675 946

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: latsamyfof@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Natural Resources Conservation).

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງເອເຊຍ (Asian Institute of Technology).

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1996

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: Gender Perspectives of Shifting Cultivation: A Case Study of Sangthong Training Area, Lao PDR.

 

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ:

 1. ໂຄງການຍ່ອຍຟື້ນຟູປ່າທີ່ປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ປີ 2000-2002.
 2. ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ຄວາມທົນທານຕໍ່ບົ້ງເຈາະຍອດຕົ້ນໄມ້ໃນຕະກຸນໄມ້ຍົມຫອມ ທີ່ ປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ປີ 1999-2001 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້.
 3. Research group for comparative performance of the slow, medium and fast growing species in plantation area, management intervention area, Faculty of forestry area.
 4. Research group for regeneration in seasonally dry mixed deciduous forest of Lao PDR.
 5. Research group for Existing Feasibility Studies on Plantation Forestry.
 6. Research group for Natural Forest Rehabilitation of Dipterocarpus costatus in Dongnatat Protected Area Savannakhet Province.
 7. Research group for SGP Governance and Learning Assessment.
 8. Research group for Advance Understanding of Natural Forest Carbon Stock Enhancement as Part of REDD+ (ENRICH).