ປທ. ສຸກຖາພອນ ພຸດສະຫວັດ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ ແລະ ການບໍລິຫານພາກວິຊາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ວະນະວັດປ່າປູກ
  2. ພື້ນຖານວະນະວັດວິທະຍາ

ເບີໂທ: +85620 22200118, 202 58247778

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: S_phoutsavath@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2008

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ບົດບາດຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ກໍລະນີສຶກສາ ບ້ານນາດ້ວງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.