ປທ. ພິສຸດາ ສີວິໄລ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ, ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ວິທະຍາແກນພັນໄມ້
  2. ຈຸລະຊີວະ
  3. ນິເວດວິທະຍາ

ເບີໂທ: +85620 56660093

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: phisouda_sivilay@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລຄັງວອນ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສ ເກົາຫລີ

ປີຮຽນຈົບ: 2012

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2005

 

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

  1. ວິຊາ ຈຸຸລະຊີວະ 2009
  2. ວິຊາ ກຳມະພັນປ່າໄມ້ 2019