ປອ. ວຽງສະໝອນ ທໍາມະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜູດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ (ຊີ້ນໍາວຽກໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກວິຊາການ

ວິຊາສອນ:

  1. ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
  2. ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ
  3. ສະລິລະສາດພືດ
  4. ອະນຸກົມວິຖານພືດ

ເບີໂທ: +85620 22825681

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: nuad_mei@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: Plant Taxonomy (Botany)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: South China Agricultural University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Forest Management

ມະຫາວິທະຍາໄລ: South China Agricultural University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2006

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: Forestry

ມະຫາວິທະຍາໄລ: South China Agricultural University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2003

 

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

  1. ອະນຸກົມວິຖານພືດ
  2. ສະລິລະສາດພືດ (ພາກທິດສະດີ)
  3. ສະລິລະສາດພືດ (ພາກປະຕິບັດ)
  4. ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ
  5. ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ສໍາລັບຫຼັກສູດ ການອະນຸຮັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ) ສະບັບປັບປຸງ