ປທ. ມົນທາ ນາມເສນາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ວິຊາສອນ:

  1. ພືດສາດ
  2. ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ເບີໂທ: +85620 22416715

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: m.namsena@nuol.edu.la

 

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2009

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຊີວະວິທະຍາ-ເຄມີສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 1990

 

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

  1. ວິຊາ ພືດສາດ, 2015