ຮສ. ປອ. ລຳພູນ ໄຊວົງສາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການ

ລະດັບ: ປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

ປະເທດ: ສ.ສ ເຢຍລະມັນ