ປອ. ອົມວັນ ຫຼ້າບຸນຄຳ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

 1. ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະນຳໃຊ້

ເບີໂທ: +85620 5612415

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: vanhappstat@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ (Educational Research and Evaluation)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2017

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Technical University Dresden

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ເຢຍລະມັນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1992

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ສະຖິຕິນຳໃຊ້ (Applied Statistics)

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2002

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. ການພັດທະນາຮູບແບບການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນສຳລັບຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (A Development of Internal Quality Assessment Model of Faculty of Forestry Science National University of Lao).

ຫົວຂໍ້ການຊີ້ນຳບົດວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາເອກ:

 1. ການວິເຄາະປັດໄຈທີ່ມີອິທິພົນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດທາງການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາ
  ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ (ວວພ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.
 2. ການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອລາຍງານ ເທັກນິກການນຳໃຊ້ໂປຼກຼາມເຂົ້າໃນການຈັດການຖານ.

ຜົນງານການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື:

 1. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫລັກສູດ ປຣິນຍາຕິ
  ເຊື່ອມຕໍ່ 3 ປີ 2007.
 2. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫລັກສູດ ປຣິນຍາຕິ
  ຕໍ່ເນື່ອງ 1.5 ປີ 2009.
 3. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫລັກສູດ ປຣິນຍາຕິ 5
  ແລະ 4 ປີ 2010.
 4. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ສະຖິຕິນຳໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການວິໄຈ ຫລັກສູດ
  ປຣິນຍາໂທ 2008.
 5. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ສະຖິຕິຂັ້ນສູງ ຫລັກສູດ ປຣິນຍາເອກ 2013.