ປທ. ດາວວອນ ທອງພັນ

 

ລະດັບ: ປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ປະເທດ: ຢີ່ປຸ່ນ

ກຳລັງສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ