ປທ. ຄຳມົນ ສຸດຕະກອນ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:  ຮອງພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ວິຊາສອນ:

  1. ການປ່າໄມ້ຕົວເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນສາທາລະນະ

ເບີໂທ:

ທີ່ຢູ່ອີເມວ:  Khammon59@hotmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2009

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 1997