ປທ. ຄຳສິງ ແກ້ວທຸມມາ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

  1. ການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເບີໂທ: +85620 29641886

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Keothoumma54@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີຮຽນຈົບ: 2018