ປອ. ສົມຫວັງ ພິມມະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວ່າການຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

 1. ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ເບີໂທ: +85620 28886677

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: somvang2003@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: Forestry Management and Environment

ມະຫາວິທະຍາໄລ: The University of Melbourne

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: Australia

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2012

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Tropical Forestry

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລ TU Dresden

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ເຢຍລະມັນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2004

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. Phimmavong, S., et al., Financial returns from collaborative investment models of Eucalyptus agroforestry plantations in Lao PDR. Land Use Policy, 2019. 87: p. 104060.
 2. Maraseni, T.N., et al., Financial returns for different actors in a teak timber value chain in Paklay District, Lao PDR. Land Use Policy, 2018. 75: p. 145-154.
 3. Smith, H.F., S. Ling, and K. Boer, Teak plantation smallholders in Lao PDR: what influences compliance with plantation regulations? Australian Forestry, 2017. 80(3): p. 178-187.
 4. Hue, S.W., Korom, A., Seng, Y. W., Sihapanya, V., Phimmavong, S., & Phua, M. H. , Land use and land cover change in vientiane area, lao pdr using object-oriented classification on multi-temporal landsat data. Advanced Science Letters, 2017. 23(11): p. 11340-11344.
 5. Tomimura, C., S. Phimmavong, and L. Setyawati, Forest Management Controlled Wood Surveillance Audit 2013 Report for Provincial Forestry Section, Salavan Province in Salavan Province, Lao PDR. 2013, Rain Forest Alliance: Asia-Pacific Regional Office, Indonesia.
 6. Tomimura, C., S. Phimmavong, and L. Setyawati, Forest Management Controlled Wood Surveillance Audit 2013 Report for Provincial Forestry Section, Savannakhet Province in Savannakhet Province, Lao PDR. 2013, Rain Forest Alliance: Asia-Pacific Regional Office, Indonesia.
 7. Phimmavong, S., P. Wanneng, and S. Wayakone, Training Needs Assessment of Staff in Thakhek and Boualapha Hin Namno National Protected Area. 2013, IT consult and The National University of Laos: Vientiane.
 8. Phanvilay, K., Tree growth in Santhong district, Lao PDR. American Forestry Journal, 2013. 6(12): p. 132-139.
 9. Gismero, M.R. and S. Phimmavong, Forest Management 2012 Annual audit Report for:Department of Forestry In Lao PDR. 2013, Rain Forest Alliance: Asia-Pacific Regional Office, Indonesia.
 10. Fischer, M., L. Xayvongsa, and S. Phimmavong, Current forest education system and recommendations for revision of curricula. 2013, GFA Consulting Group GmbH.
 11. Specht, T. and S. Phimmavong, AUDIT REPORT: Luang Prabang Teak Program, in SURVEILLANCE AUDIT, FSC FM – CERTIFICATION. 2012, Faculty of Forestry, NUOL; GFA Consulting Group GmbH.
 12. Phimmavong, S. and B. Ozarska, Value-adding to Lao PDR plantation timber products (Final report/FST/2005/100). 2012, ACIAR: Canberra ACT 2601, Australia.
 13. Phimmavong, S., et al., Forest Plantation Development, Poverty, and Inequality in Laos: A Dynamic CGE Microsimulation Analysis. Working paper. 2012, Melbourne: The University of Melbourne.
 14. Phimmavong, S., Forest plantation development, poverty, and inequality in Laos: a CGE microsimulation analysis, in Department of Forest and Ecosystem Science. 2012, The University of Melbourne: Melbourne. p. 250.
 15. Phimmavong, S., Forest economics and nature tourism (Course manual). B.Sc. Course of Study – General Forestry. 2011, Vientiane: Faculty of Forestry, National University of Laos.
 16. Phimmavong, S., I. Ferguson, and B. Ozarska, Economy-wide impact of forest plantation development in Laos using a dynamic general equilibrium approach, in International Conference on Economic Modelling. 2010, EcoMod: Istanbul.
 17. Hansel, T., et al., Developing and Implementing a Mobile Conservation Education Unit for Rural Primary School Children in Lao PDR. Applied Environmental Education & Communication, 2010. 9(2): p. 96 – 103.
 18. Phimmavong, S., et al., Forest and plantation development in Laos: history, development and impact for rural communities. International Forestry Review, 2009. 11(4): p. 501-513.
 19. Saignaleuth, S., S. Phimmavong, and K. Phengsopha, Assessment of local forest management and strategies intervention in Houaphan province of northern Laos. Asia Research Center National University of Laos, 2008.
 20. Saignaleuth, S. and S. Phimmavong, The Investigation to life of Indigenous ethnic “Phouxang” People in Samphan District, Phongsaly Province, Northern Laos. Asia Research Center National University of Laos, 2006: p. 49-52.
 21. Phimmavong, S. and O. Labounkham, Preparatory Study for Capacity Building for Strengthening of Agriculture Statistics System 2006, The report was submitted to Japan International Cooperation Agency by TVS Consulting Co. Ltd.
 22. Boupha, L. and S. Phimmavong, Laos Resource Mapping and Farmer Input Market Studies part of the Vietnam: Laos Bamboo Sector Feasibility Study. 2006, Oxfam Hong Kong.
 23. Phimmavong, S., The Effects of Industrial Eucalyptus Plantation on Distribution of Income: Evidences from Regional Financial Analysis in Hinboune District, Central Laos. 2004: Geo- u. Hydrowiss., Masterarbeit.
 24. Phimmavong, S., The effects of industrial eucalyptus plantation on distribution of income: evidences from regional financial analysis in Hinboune District, Central Laos. 2004, Dresden University of Technology: Dresden, Germany.
 25. Phimmavong, S., Assessment of Foreign Visitors’ Perception to Eco-tourism Development in Lao Pako Resort, Laos. 2000, National University of Laos, Unpublished.

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ:

 1. Head of Human Resources Development for Protected Area and Wildlife Management (2015-2020)
 2. Lao Project Manager, Improving policies for forest plantations to balance smallholder, industry and environmental needs in Lao PDR and Vietnam supported by Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) (2016-2018)

ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ:

 1. ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ (Sustainable Tourism Management in The World Heritage Town of Luang Prabang Lao PDR) 2012-2018. Thongmala Phosikham
 2. ນະໂຍບາຍຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ອຸດສະຫະກຳປ່າປູກເປັນສິນຄ້າ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ການວິເຄາະປັດໃຈການຜະລິດ ຕໍ່ ຜົນຜະລິດ
  Forest Restoration Policy supplying Wood to Forest Industries of Lao PDR: Input-Output Analysis (2014-2019). Saykham Boutthavong

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

https://www.linkedin.com/in/somvang-phimmavong-b6543234/