ປທ. ເມັດມະນີ ສຸຂະວົງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍວິຊາ ແລະ ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ທີ່ປະເທດ ສ ປ ຈີນ

ບ່ອນປະຈຳການ:

ວິຊາສອນ:

ເບີໂທ: +85620 22404131

 

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ

  1. Our Nature 2013, 11(1): 0-10; Public Date: 11.05.2013
    Topic: Investigation on Species Composition of Plant Community at Tad Xai atPhouKhaoKhouay National Park, Lao PDR.

ຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາໂທ

2017-2018; ຫົວຂໍ້: ສຶກສາສັງຄົມພືດຢູ່ໃນປ່າໝາກຈອງບານ, ເຂດເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.