ປທ. ພຸດທະສອນ ວັນນະວົງ

 

ລະດັບ: ປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປະເທດ: ສປປ ລາວ

ຕໍາແໜ່ງ: ອາຈານສອນ