ປທ.​ ຕິກ​ດາ​ພອນ ຈໍາ​ຍາດ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜູດຊອບ: ວຽກ​ງານ ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດ ​ແລະ ບໍລິຫານ-​ບັນຊີ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກການ​ສຶກສາ​ຫຼັງ​ປະລິນຍາ​ຕີ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະ​ແນ​ກການ​ສຶກສາ​ຫຼັງ​ປະລິນຍາ​ຕີ

ວິຊາສອນ:

  1. ການ​ພັດທະນາ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາ​ດນ້ອຍ
  2. ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ກະສິກຳ

ເບີໂທ: 020 29906606

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Tikdaphone@gmail.com

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2014

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ລວມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2011

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ສັງຄົມ​ຂອງ​ນົກ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນໍ້າ. ກໍລະນີ​ສຶກສາ ໜອງ​ແວງ ​ແລະ ໜອງ​ຄຳ​ແສນ ​ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.

ຫົວຂໍ້ບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ:

  • ປີ 2017 ສໍາເລັດການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃນ ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ພືດໃຫ້ສີທຳມະຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາແຊງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ.
  • ປີ 2016 ສໍາເລັດການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃນ ຫົວຂໍ້: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.
  • ປີ 2015 ສໍາເລັດການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃນ ຫົວຂໍ້: ສຶກສາບັນຫາທີ່ເກີດຂິ້ນພາຍຫຼັງມອບດິນ-ມອບປ່າຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານມົກແຄະ ກັບ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຈອມແລງໜ້ອຍ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຫ້ອງກະແສນ ເມືອງປາກແບງ ເຂວງອຸດົມໄຊ
  • ປີ 2015 ສໍາເລັດການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃນ ຫົວຂໍ້: ການປັບຕົວຫຼັງຈາກໄພພິບັດນໍ້ສຖວມ ຂອງປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ໃນເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ.
  • ປີ 2010 ສໍາເລັດການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃນ ຫົວຂໍ້: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນພູຫີນປູນ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຜາແຫຼມ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ.