ປຕ. ໜູຮັກ ຄຳພາວົງ

 

ລະດັບ: ປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ປະເທດ: ສປປ ລາວ