ປຕ. ອັດສະພອນ ກັດຕິຍະລາດ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊ່ວຍວຽກກອງເລຂາພາກວິຊາ ແລະ ກຳລັງສຶກສາປະລິນຍາໂທ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

  1. ການເງິນຊົນນະບົດ

ເບີໂທ: +85620 5536619

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Autsaphone96@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2017